logo
datkhome2007·16 ngày trước
Lớp 10Toán
heart

tính từ trục X lên lỗ đầu tiên mình chấmlà bao nhiêu độ biết khoảng cách mỗi lỗ là 60, công thức sao

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow