logo
thuyle06984·20 ngày trước
Lớp 8Ngữ Văn
heart

Đề bài :Tìm tp gọi -đáp ,tp cảm thán trong những câu sau.Chỉ ra y/n ,td của mỗi tp đó

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow