logo
phuocle98765·14 ngày trước
Lớp 11Toán
heart

hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB//CD. Gọi M,N,I lần lượt là trung điểm của AD,BC.SA

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow