logo
nicknaykocothat·13 ngày trước
Lớp 11Địa lí
heart

Vẽbiểu đồ tròn và tính phần trăm giúp mình nha nhận xét nx nha

img-question-filerotate
bookmark
like-question

0

dislike-question
comment-icon

0Bình luận

arrow